دریبل زدن مارپیچ
8 مانع را با فاصله 3 متری از هم در یك ردیف قرار دهید. از اولین مانع شروع كرده و به صورت مارپیچ و با آخرین سرعت ممكن از بین آنها عبور نمایید. سه دور كامل این كار را انجام داده و سپس به اندازهی زمان فعالیت، استراحت كنید. سپس همین كار را تكرار نمایید

ممانعت از تصاحب توپ
در محوطهای 15 در 25 متری و در مقابل بازیكنی دیگر تمرین جلوگیری از تصاحب توپ را انجام دهید. كار را با تصاحب توپ آغاز كنید و یار مقابل به عنوان مدافع بازی میكند، با مانورها و تغییر جهت و سرعت، توپ را دور از دسترس مدافع نگه دارید. 2 دقیقه کار و 2 دقیقه استراحت كنید و سپس كار را تكرار نمایید. 10 دور به عنوان مهاجم و 10 دور به عنوان مدافع كار كنید.

تمرین یك در برابر یك با دروازه مركزی
محوطهای مربع شكل به طول 20 متر مشخص كنید. یك جفت مانع را در وسط محوطه و به فاصله 1 متر از هم به عنوان دروازه قرار دهید. سپس در داخل محوطه بازی تك به تك انجام دهید. از هر دو سمت دروازه میتوان گل زد. تغییر مالكیت زمانی رخ میدهد كه حریف توپ را به دست آورد یا توپ به بیرون از محوطه برود. در زمانهایی 3-2 دقیقهای بازی كنید و بین دو بازی نیز 3-2 دقیقه استراحت كنید.

تمرین یك در برابر یك با حمایت هم تیمی
دو تیم كه از دو بازیكن تشكیل شدهاند را در محوطهای 15 در 25 متری قرار دهید. یك بازیكن از هر تیم روی خطوط انتهایی میایستند و با باز كردن پاهایشان نقش دروازه را ایفا میكنند. بازیكنان باقیمانده در محوطه به صورت تك به تك با هم رقابت میكنند. بازیكن صاحب توپ با دریبل زدن حریف و پاس دادن توپ را به سمت پاهای دروازهبان می برد تا به گل برسد. تغییر مالكیت زمانی رخ میدهد كه مدافع توپ را بگیرد، توپ به بیرون برود و یا گل به ثمر برسد. 2 دقیقه بدون وقفه بازی كرده، سپس بازیكنان جایشان را با دروازهبانها عوض میكنند. 10 بازی 2 دقیقهای انجام دهید. (نسبت كار به استراحت 1 به 1)

بازی مالكیت
دو تیم 3 نفری را در محوطهای مربع شكل به طول 25 متر قرار دهید. در شروع بازی مالكیت توپ را در اختیار یكی از تیمها بگذارید. تیم صاحب توپ (مهاجم) تلاش میكند توپ را با پاسكاری یا دریبل زدن از تیم مدافع دور نگه دارد. تغییر مالكیت زمانی رخ میدهد كه مدافعان توپ را به دست آورند و یا توپ به بیرون از محوطه برود. در موقع تغییر مالكیت، نقش تیمها به سرعت عوض میشود. تیم مهاجم در ازای هر 6 پاس متوالی 1 امتیاز میگیرد. 20 دقیقه بدون وقفه بازی كنید. تیمی كه امتیاز بیشتری كسب كند، برنده بازی است.

بازی نفر به نفر
دو تیم 5 نفره در محوطهای 30 در 40 متری كه در دو انتهای آن دو دروازه به عرض 3 متر وجود دارد؛ بازی میكنند. یارگیری نفر به نفر است و میتوان از هر فاصلهای به سمت دروازه شوت زد. برای جلوگیری از گل زدن، یارگیری باید بسیار فشرده باشد. ایجاد محدودیت نفر به نفر، آمادگی جسمانی را در بازی افزایش میدهد، زیرا بازیكنان مدافع مجبورند بر حریف فشار اعمال كنند. تیمی كه بیشتر گل بزند برنده بازی است. 25 دقیقه بدون توقفه تمرین كنید.

گل زدن از دو سمت دروازه
دو تیم 2 یا 3 نفره را در محوطهای مربع شكل به طول 35 متر سازماندهی كنید. با مانع دو دروازه كوچك در داخل محوطه قرار داده و مالكیت توپ را به یكی از تیمها بدهید. بازی معمولی فوتبال را انجام میدهید با این تفاوت كه تیمها میتوانند به سمت هر دو دروازه شوت بزنند و یا حتی میتوانند از دو سمت دروازهها گل به ثمر برسانند، 20 دقیقه این بازی را انجام دهید.

گل زدن فقط با دریبل
 دو تیم با 4 تا 6 بازیكن را در محوطهای 40 در 65 متری قرار دهید. توپ را در اختیار یك تیم بگذارید. هر تیم از خط انتهایی زمین خود دفاع میكند. بازی معمولی فوتبال را انجام دهید با این تفاوت كه بازیكنان به جای شوت زدن به سمت دروازه باید تا خط انتهایی زمین حریف دریبل بزنند و توپ را روی خط انتهایی نگه دارند. برای افزایش فشار بازی، محدودیت نفر به نفر را اعمال كنید و به مدت 30 دقیقه بازی را ادامه دهید.

پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ( حمید آقا علی نژاد )